Osiedle Sasanek - Gronowo Górne 2

Oferta pożyczkowa

Przedstawiamy państwu możliwość zainwestowania w drugą edycję pożyczki crowdlendingowej dla pożyczkobiorcy MS Group, która obsługuje pożyczkę w projekcie „Gronowo Górne”. Pożyczka ta obsługiwana jest zgodnie z harmonogramem, a jej pełna spłata nastąpi 31 lipca 2023 roku. 

Pożyczkobiorca zdecydował się zaoferować kolejną pożyczkę w wysokości min. 200 000 zł, (maksymalnie 250 000 zł),  która zostanie przeznaczona  na finansowanie bieżącej działalności inwestycyjnej pożyczkobiorcy. Projekt został umownie nazwany „Gronowo Górne 2”, a środki z pożyczki zostaną zainwestowane m.in. na  przygotowanie projektu budowy  mini osiedla Sasanek XL na wybranych działkach w okolicy Elbląga oraz opłacenie kosztów projektów.

Pierwszeństwo w inwestycji w pożyczkę „Gronowo Górne 2”  mają pożyczkobiorcy udzielający pożyczki w projekcie „Gronowo Górne (1)”.

Pożyczka udzielana jest na 6 miesięcy, oprocentowanie stałe w wysokości 20% skali roku. Oprocentowanie za okres pożyczkowy wynosi więc ok.10%.

Data spłaty pożyczki to 29.02.2024.

Pierwszeństwo w udzieleniu pożyczki Pożyczkobiorcy będą mieli Pożyczkodawcy uczestniczący w pierwszej edycji projektu. W przypadku, gdy łączna kwota zgłoszonych ofert przez Pożyczkodawców, wynikająca z podpisanych i opłaconych Umów, przekroczy Kwotę Maksymalną, poszczególne oferty udzielenia pożyczek zgłoszone przez Pożyczkodawców będą akceptowane przez Pożyczkobiorcę wg następującego algorytmu:

1.      w pierwszej kolejności redukowane będą kolejno oferty zgłoszone przez nowych Klientów, począwszy od Klienta, który zgłosił gotowość udzielenia największej kwoty pożyczki. Redukcja ofert zgłoszonych przez nowych Klientów będzie dokonana według stopy redukcji obliczonej w taki sposób, aby w jej wyniku sumaryczna wartość zgłoszonych ofert pożyczek przez Pożyczkodawców była równa Kwocie Maksymalnej lub możliwie najbliższa Kwocie Maksymalnej.

2.      w przypadku kilku ofert zgłoszonych przez nowych Klientów o tej samej kwocie pożyczki, o kolejności redukcji zgłoszonych ofert decydować będzie data podpisania Umowy, tj. najpierw redukowana będzie oferta zgłoszona później;

3.      w przypadku, gdy ofert zgłoszonych przez nowych Klientów o tej samej kwocie pożyczki w tym samym czasie będzie więcej, będą one podlegać redukcji proporcjonalnej według stopy redukcji obliczonej w taki sposób, aby w jej wyniku sumaryczna wartość zaakceptowanych ofert pożyczek przez Pożyczkodawców była równa Kwocie Maksymalnej lub możliwie najbliższa Kwocie Maksymalnej.

4.      jeżeli - pomimo dokonania redukcji ofert zgłoszonych przez nowych Klientów - sumaryczna kwota zaoferowanych pożyczek przez Pożyczkodawców przewyższy Kwotę Maksymalną – w drugiej kolejności redukcji podlegać będą oferty zgłoszone przez dotychczasowych Pożyczkodawców, począwszy od dotychczasowego Pożyczkodawcy, który zgłosił gotowość udzielenia największej kwoty pożyczki. Redukcja będzie dokonana w taki sposób, aby w jej wyniku sumaryczna wartość zaakceptowanych ofert pożyczek przez Pożyczkodawców była równa Kwocie Maksymalnej;

5.      W przypadku kilku ofert zgłoszonych przez dotychczasowych Pożyczkodawców o tej samej kwocie pożyczki, o kolejności redukcji zgłoszonych ofert decydować będzie data podpisania Umowy, tj. najpierw redukowana będzie oferta zgłoszona później;

6.      W przypadku, gdy ofert zgłoszonych przez dotychczasowych Pożyczkodawców o tej samej kwocie pożyczki, w tym samym czasie, będzie więcej, będą one podlegać redukcji proporcjonalnej według stopy redukcji obliczonej w taki sposób, aby w jej wyniku sumaryczna wartość zgłoszonych ofert pożyczek przez Pożyczkodawców była równa Kwocie Maksymalnej lub możliwie najbliższa Kwocie Maksymalnej.

Powody by zainwestować w Osiedle Sasanek - Gronowo Górne 2

1. Minimalna inwestycja – od 500 zł;

2. Całkowita wartość pożyczki – 250.000 zł;

3. Oprocentowanie 20% w skali roku; oprocentowanie za okres pożyczkowy – ok. 10%'

4. Odsetki wypłacane kwartalnie:

     a. 30.11.2023;

     b. 29.02.2024 wraz ze spłatą kwoty głównej pożyczki;

5. Okres pożyczkowy – 6 miesięcy;

6. Wysoka ocena scoringowa - AA;

7. wysoka jakość zabezpieczeń i niski wskaźnik LTV - 33%, co oznacza, że pożyczka jest bardzo dobrze zabezpieczona (wartość zabezpieczenia  hipotecznego na nieruchomości przy ul. Winnej w Elblągu trzykrotnie przewyższa Kwotę Maksymalną pożyczki);

8. Zabezpieczeniem wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczki, powiększonej o należne odsetki, będzie:  

a)   Hipoteka Pożyczki tj. hipoteka umowna zabezpieczająca wierzytelności Pożyczkodawcy oraz Współfinansujących z tytułu pożyczek, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, ustanowiona na pierwszym miejscu na działce o powierzchni 891 m2 zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Winnej (nr działki 170/7) na sumę hipoteczną wynoszącą 150 % wysokości pożyczek udzielonych przez Pożyczkodawcę oraz Współfinansujących, która jest w dzierżawie wieczystej (własność Skarbu Państwa); 

b)   Oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji na rzecz Pożyczkodawcy lub działającego na jego rzecz Administratora Hipoteki, do kwoty stanowiącej 150% wartości nominalnej Pożyczki, o którym mowa w art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego;

c)   Weksel własny zupełny wystawiony przez Pożyczkobiorcę na zlecenie Administratora Hipoteki, na sumę wekslową równą kwocie150 % wysokości pożyczek udzielonych przez Pożyczkodawcę oraz Współfinansujących, bez protestu, bez odsetek, płatny w Warszawie w Dacie Spłaty Pożyczki. Weksel powinien zostać wydany Administratorowi Hipoteki.

9. Pożyczkobiorcą jest spółka deweloperska M Group Sp. zoo.

Lokalizacja

Pożyczka przeznaczona jest na zakup gruntu pod budowę Osiedla Sasanek w miejscowości Gronowo Górne koło Elbląga i na pokrycie kosztów projektowych tego osiedla. 

Projekt

Przedmiotem inwestycji jest zaliczkowanie zakupu gruntu pod budowę mini- osiedla Sasanka XL zlokalizowanego w okolicach Elbląga. Będzie to osiedle wybudowanie trzechw formacie budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych. Domy będą wybudowane w formacie 2x2, czyli dwa razy po dwa domy połączone garażami. W niedalekim sąsiedztwie osiedla jest zlokalizowane szkoła, przystanki autobusowe, centrum handlowe oraz paczkomat. 

Część kwoty pożyczki zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów projektowych. 

Źródłem spłaty pożyczki będzie sprzedaż lokali wybudowanych w osiedlu Gronowo Górne (1).

Twórca projektu

Pożyczkobiorca - MS Group s. zoo - z branżą nieruchomości jest  związany od 2014 roku. Nabyta przez ten czas wiedza i doświadczenie, pozwoliły mu poszerzyć działalność o realizację inwestycji deweloperskich w Elblągu i okolicach. Pożyczkobiorca współpracuje wyłącznie z doświadczonymi i zaufanymi partnerami,inwestorami oraz wykonawcami. Jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu budowy funkcjonalnych domów typu Sasanka®. W 2020 roku, jako spółka MS Group sp.z o.o., rozpoczęła pierwszą inwestycję w elbląskiej dzielnicy Dąbrowa (Osiedle Olchowa  - 6 domów). Wszystkie domy zostało sprzedane z zakłądaną marżą.  Sukces tego projektu sprawił, że Pożyczkobiorca przystąpił  do kolejnego przedsięwzięcia - budowy osiedla Sasanek w Gronowie Górnym.

Pomysłodawcą modelu biznesowego Sasanka® są trzej bracia Michał, Robert i Piotr Kiereś. Są oni także pomysłodawcami i właścicielami franczyzy Sasanka® (poprzez spółkę Sasanka S.A.). Bracia Kiereś prowadzą działalność deweloperską w województwie pomorskich od ponad 20 lat. Pod marką Rozsądni Bracia prowadzą także szkolenia deweloperskie (700 absolwentów), kanał na Youtubie, który ma ponad 10 000 subskrybentów i bloga o tematyce inwestowania w nieruchomości. 

Czym jest Sasanka®?

Sasanka® to sprawdzony, skuteczny i kompletny model realizacji kameralnych osiedli domów jednorodzinnych, udostępniamy w formule franczyzowej. Domy Sasanka to wygodne domy, dla całej rodziny, dostępne w rozsądnej cenie. Osiedla Sasanek powstają w bardzo dobrze skomunikowanych lokalizacjach, gdzie klient nie musi rezygnować z łatwego dostępu do centrum, na rzecz bliskości natury, przestrzeni, spokoju i świeżego powietrza. Takich domów powstało w Polsce już blisko 600, a celem spółki Sasanka S.A. jest budowa 1000 domów każdego roku!

O powstających osiedlach w ramach programu biznesowego Sasanka®, możesz przeczytać na www.sasanka.eu

Dokumentacja

Dokumenty (Raport scoringowy oraz projekt Umowy) dostępne są w zakładce "Dokumentacja" przy opisie projektu.

Zabezpieczenia

Wpis hipoteki

Zabezpieczenie w formie hipoteki jest jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia zapłaty należności. Jest to zabezpieczenie rzeczowe, które ustanawiane jest na nieruchomości, istnieje niezależnie od tego, kto jest właścicielem danej nieruchomości (czyli nawet w przypadku, gdy właściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości ustanawiający hipotekę sprzeda obciążoną hipoteką nieruchomość, utrzymuje się ona dalej i wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności od aktualnego właściciela tej nieruchomości). Niezbędnym warunkiem jej powstania jest wpis w księdze wieczystej. Przy tym nie jest konieczne, aby hipotekę tę ustanawiać miał sam pożyczkobiorca – może ją ustanowić również inny podmiot, tzw. dłużnik rzeczowy, działający na rzecz dłużnika osobistego – pożyczkobiorcy.

Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie aktu notarialnego

Jedną z form zabezpieczenia jest „zabezpieczenie z trzech siódemek”, zwane tak z uwagi na uregulowanie tej tematyki w art. 777 kpc. W przypadku tego zabezpieczenia tytułem egzekucyjnym jest sam akt notarialny, który zawiera oświadczenie dłużnika (pożyczkobiorcy)23 o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz oznaczonego wierzyciela. Oświadczenie to składane jest przed notariuszem w formie aktu notarialnego, co daje dodatkową gwarancję prawidłowości procedury.

Weksel

Zabezpieczenie wekslowe polega na zabezpieczeniu pożyczki bądź innego zobowiązania wekslem (papierem wartościowym), który zobowiązuje do zapłaty lub stanowi polecenie zapłaty określonej kwoty. Weksel jest bardzo przystępną formą zabezpieczenia pożyczki – świadczy o tym łatwość jego sporządzenia oraz skuteczność egzekucji. Podpisując wystawiony przed instytucję finansową weksel in blanco, pożyczkobiorca zobowiązuje się, że gdy zajdą określone okoliczności, papier zostanie wypełniony przez jego posiadacza (pożyczkodawcę), a on sam będzie zobowiązany do spłacenia wpisanej na wekslu kwoty. Weksel może zostać również poręczony. Awal – jak nazywa się poręczenie na wekslu – znacznie podnosi wartość dokumentu i narzuca na poręczyciela taką samą odpowiedzialność, jak na osobę, za którą poręczył.

 

Roczna stopa zwrotu
20,00%
Zysk całkowity
10,36%
Długość pożyczki
6 m-cy
Dane finansowe
Docelowa kwota 1250 000.00 PLN
Analiza zysków
Całkowity zysk 225 890.41 PLN
1 - Kwota zadeklarowana przez pożyczkobiorcę
2 - Stała kwota rozdystrybuowana między inwestorów
Oprocentowanie wypłacane kwartalnie
 • 2023-11-30
 • 2024-02-29

Dokumenty do pobrania

Umowa pożyczki Gronowo Górne 2.pdf

Raport scoringowy Gronowo Górne 2.pdf

Dokumentacja

Dokumenty (Raport scoringowy oraz projekt Umowy) dostępne są w zakładce "Dokumentacja" przy opisie projektu.

Ocena scoringowa

Crowder.PRO stosuje autorski, unikatowy system scoringowy do badania jakości i atrakcyjności inwestycyjnej projektu inwestycyjnego. W ramach systemu badane są parametry związane z:

 • lokalizacją inwestycji, podażą nieruchomości konkurencyjnych i popytem na nieruchomości
 • dostępnością dróg lokalnych i infrastruktury
 • atrakcyjnością cenową inwestycji i proponowaną ceną sprzedaży nieruchomości
 • kosztami budowy i kosztami projektowania
 • wskaźnikami finansowymi i rentowności sponsora projektu i jego doświadczeniem
 • oceną rentowności projektowanej inwestycji (przed kosztami finansowymi) i zdolnością do obsługi zadłużenia.

W systemie scoringowym przeprowadzane są dwa typy analizy: danych statystycznych oraz danych dynamicznych. Analiza statyczna: polega na analizie danych pobranych w określonym momencie. Dane dotyczą wykonawcy projektu i jego gwarancji, a w szczególności uwzględniane są wskaźniki związane z:

 • doświadczeniem dewelopera
 • liczbą uruchomionych projektów
 • uzyskiwaną rentowność projektów
 • stopą zadłużenia / wartość netto
 • wskaźnikami zarządzania aktywami, w tym zadłużenia
 • wskaźnikiem czasu trwania projektu vs. opóźnienia w realizacji.

Analiza dynamiczna polega na analizie danych, które mogą mieć miejsce podczas całego życia projektu. Przyglądamy się m.in. wskaźnikom przed-wynajmu (dla projektów komercyjnych) czy przed-sprzedaży (dla projektów mieszkaniowych), planowaną rentownością (wskaźnik ROI czy wewnętrzną stopą zwrotu IRR), kosztom budowy. W efekcie każdy projekt analizowany przez zespół Crowdera otrzymuje ocenę atrakcyjności od AAA – projekt wysokiej atrakcyjności /niskiego ryzyka, do C – projekt niskiej atrakcyjności inwestycyjnej /wysokiego ryzyka.

Rating
AA
Inwestycja sfinansowana
294 500.00 PLN (117,80%)
250 000.00 PLN
8 Inwestorów
Czas upłynął

20,00%

Roczna stopa zwrotu

10,00%

Zysk całkowity
Czas inwestycji: 6 miesięcy
, Wskaźnik LTV: 33%
Zakończona Zaloguj się aby zainwestować Nie masz konta? Zarejestruj się.
 • 07-08 2023

  Inwestycja zakończona

  Zakończono zbieranie funduszy

 • 24-07 2023

  Inwestycja rozpoczęta

  Rozpoczęto zbierać fundusze