RENTON® Rumia

Oferta pożyczkowa

Przedstawiamy Państwu unikatowy projekt crowdlendingowy – pożyczkę na sfinansowanie zakupu gruntu pod budowę budynków z mieszkaniami na wynajem typu RENTON®.

Przedmiotem projektu jest zbiórka na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod budowę dwóch (lub trzech) budynków z mieszkaniami na wynajem w modelu RENTON® (łącznie ok. 200 jednostek mieszkalnych, głównie kawalerek).

Inwestor zabezpieczył 850.000 zł na potrzeby inwestycji, dlatego Kwota Minimalna zbiórki wynosi 700.000 zł. Do powodzenia oferty wystarczy zaledwie 190.000 zł!

Zbiórka trwa do 10.08.2022 do 23.59!

Więcej informacji na www.rentonrumia.crowder.pro

Powody by zainwestować w RENTON® Rumia

1. Atrakcyjna stopa zwrotu – 13% rocznie;

2. Kupon wypłacany kwartalnie:

a. 30.11.2022;

b. 28.02.2023;

c. 31.05.2023;

d. 31.08.2023;

e. 30.11.2023;

f. 29.02.2024 (wraz ze spłatą kwoty głównej);

3. Niska kwota minimalnej wpłaty – 500 zł;

4. Termin zwrotu pożyczki – półtora roku (18 miesięcy), z możliwością wcześniejszej spłaty przez Pożyczkobiorcę;

5. Szeroki wachlarz ustanowionych zabezpieczeń:

a. weksel własny spółki PRM Deweloper Sp. z o.o. (Pożyczkobiorcy);

b. poddanie się egzekucji z majątku  przez Pożyczkobiorcę w trybie artykułu 777 KPC;

c. wpis na hipotece nieruchomości gruntowej KW nr GD1W/00014190/6 (wpis na I miejscu) o wartości rynkowej ponad 2,5 mln zł (patrz operat szacunkowy w sekcji Dokumentacja), oraz

d. poręczenie spółki ROZSĄDNI BRACIA sp.z o.o.  (ul. Wałowa 30 / 8, 84-200 Wejherowo, KRS 0000903164). Poręczenie spłaty przez spółkę Rozsądni Bracia sp.z o.o. ma charakter pomostowy tzn. obowiązuje w okresie zakładania zabezpieczeń hipotecznych (kilka tygodni od podpisania ostatecznej umowy zakupu przedmiotowej nieruchomości).

6. Wysoki rating (oceny zdolności kredytowej): AA - co oznacza, że pożyczka jest wysokiej jakości i jest bardzo dobrze zabezpieczona (raport dostępny jest w Panelu użytkownika);

7. Administratorem ds. zabezpieczeń jest radca prawny Łukasz Zalewski, prowadzący działalność pod firmą Łukasz Zalewski Kancelaria Radcy Prawnego przy ul. Przasnyskiej 9, lok. 75, 01-756 Warszawa.

Lokalizacja

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana jest w Rumii, w okolicach ul. Głogowej i Borowej, powiat wejherowski (woj. pomorskie). Rumia to miasto zamieszkanie przez ok. 50 tys. mieszkańców, zlokalizowane w bezpośredniej bliskości Gdyni i ok. 30 km od Gdańska.

Projekt

Grunt będący przedmiotem zbiórki to pięć działek zlokalizowanych w Rumii, w okolicy ulic Borowej i Głogowej (woj. pomorskie, powiat Wejherowo) o następujących numerach:

·       numer 162/8

·       numer 162/12

·       numer 162/17

·       numer 162/18

·       numer 162/20

o łącznej powierzchni 6383 m2. Nieruchomość posiada księgę wieczystą (KW) o numerze GD1W/00014190/6.

W księdze wieczystej w/w nieruchomości w działach I, III i IV nie ma żadnych wpisów: nieruchomość nie jest przedmiotem zastawu, zabezpieczeń, nie ma żadnych roszczeń majątkowych, z wyjątkiem wzmianki o  roszczeniu Pożyczkobiorcy dotyczącej przeniesienia własności (dział III).

Nieruchomość gruntowa jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który umożliwia zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę usługową (D13.U1 – teren zabudowy usługowej). RENTONY-y będą formalnie budynkami zamieszkania zbiorowego - taka formuła umożliwia budowę  tego typu obiektów na przedmiotowej działce. Wyciąg z aktualnego MPZP udostępniony jest w sekcji Dokumentacja.

Wartość nieruchomości została oszacowana na 2 527 000 zł (operat z 07 lipca 2022 roku opracowany przez lokalnego Biegłego Rzeczoznawcę – Łukasza Lemiszewskiego, operat dostępny w sekcji Dokumentacja).  Szacujemy, że opracowanie dokumentacji projektowej i po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę wartość nieruchomości wzrośnie o min. 25-40% (tj. do poziomu min. ok. 3,0 - 3,5 mln zł).

Szacunkowa wartość projektu deweloperskiego – po wybudowaniu planowanych 200 jednostek mieszkalnych wynosić będzie ok. 40 – 45 mln zł. 

Twórca projektu

Pożyczkobiorcą  jest spółka PRM Deweloper sp. z o.o. Spółka jest stroną przedwstępnej umowy zakupu gruntu, która została sfinalizowana w dniu 14 lipca 2022 roku. Skan aktu zakupu został zamieszczony w sekcji Dokumentacja

Spółka powstała  ponad rok temu jako kontynuacja działalności deweloperskiej założycieli prowadzonej od 2001 roku. Wraz z grupą PRM zrealizowała już kilkanaście inwestycji na terenie województwa pomorskiego. Od początku działalności specjalizuje się w kameralnych i spokojnych lokalizacjach pod budowę nowych osiedli w Redzie, Wejherowie, Rumii oraz okolicznych miejscowościach. Specjalizuje się w budowie funkcjonalnych domów i mieszkań, które są dopasowane do potrzeb wszystkich klientów, również dla rodzin z dziećmi. Stawia na nowoczesne i sprawdzone technologie oraz doświadczonych fachowców. Niewątpliwym atutem zrealizowanych inwestycji jest ich lokalizacja - inwestycje Pożyczkobiorcy są świetnie skomunikowane z aglomeracjami i są doceniane także przez osoby dojeżdżające do pracy w Trójmieście.

Właścielem spółki PRM DEWELOPER sp. z o.o. – Pożyczkobiorcy - są w większości spółki należące w 100% do braci Michała, Piotra i Roberta Kiereś i to oni są beneficjentami rzeczywistymi pożyczki. Bracia Kiereś prowadzą działalność deweloperską od ponad 20 lat w ramach wielu podmiotów gospodarczych, w tym PRM Deweloper sp.z o.o.. Są m.in pomysłodawcami i właścicielami franczyzy SASANKA® (poprzez spółkę Sasanka S.A.) oraz marki RENTON® (9 obiektów).

Bracia Kiereś prowadzą działalność deweloperską w województwie pomorskim m.in. poprzez spółkę PRM Deweloper sp. z o.o. (www.prm.pl). Równolegle na YouTube prowadzą znany wideoblog o inwestowaniu w nieruchomości deweloperskie pod marką Rozsądni Bracia, który ma blisko ponad 10 000 subskrybentów.

Bracia Kiereś zrealizowali dotychczas dziewięć budynków na wynajem typu RENTON®. Ostatni – zlokalizowany w Wejherowie posiada 47 lokali mieszkalnych i i użytkowych, został oddany do użytkowania w I kwartale 2022  i jest już skomercjalizowany w ponad 50%. 

Dokumentacja

Zabezpieczenia

Weksel

Zabezpieczenie wekslowe polega na zabezpieczeniu pożyczki bądź innego zobowiązania wekslem (papierem wartościowym), który zobowiązuje do zapłaty lub stanowi polecenie zapłaty określonej kwoty. Weksel jest bardzo przystępną formą zabezpieczenia pożyczki – świadczy o tym łatwość jego sporządzenia oraz skuteczność egzekucji. Podpisując wystawiony przed instytucję finansową weksel in blanco, pożyczkobiorca zobowiązuje się, że gdy zajdą określone okoliczności, papier zostanie wypełniony przez jego posiadacza (pożyczkodawcę), a on sam będzie zobowiązany do spłacenia wpisanej na wekslu kwoty. Weksel może zostać również poręczony. Awal – jak nazywa się poręczenie na wekslu – znacznie podnosi wartość dokumentu i narzuca na poręczyciela taką samą odpowiedzialność, jak na osobę, za którą poręczył.

Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie aktu notarialnego

Jedną z form zabezpieczenia jest „zabezpieczenie z trzech siódemek”, zwane tak z uwagi na uregulowanie tej tematyki w art. 777 kpc. W przypadku tego zabezpieczenia tytułem egzekucyjnym jest sam akt notarialny, który zawiera oświadczenie dłużnika (pożyczkobiorcy)23 o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz oznaczonego wierzyciela. Oświadczenie to składane jest przed notariuszem w formie aktu notarialnego, co daje dodatkową gwarancję prawidłowości procedury.

Wpis hipoteki

Zabezpieczenie w formie hipoteki jest jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia zapłaty należności. Jest to zabezpieczenie rzeczowe, które ustanawiane jest na nieruchomości, istnieje niezależnie od tego, kto jest właścicielem danej nieruchomości (czyli nawet w przypadku, gdy właściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości ustanawiający hipotekę sprzeda obciążoną hipoteką nieruchomość, utrzymuje się ona dalej i wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności od aktualnego właściciela tej nieruchomości). Niezbędnym warunkiem jej powstania jest wpis w księdze wieczystej. Przy tym nie jest konieczne, aby hipotekę tę ustanawiać miał sam pożyczkobiorca – może ją ustanowić również inny podmiot, tzw. dłużnik rzeczowy, działający na rzecz dłużnika osobistego – pożyczkobiorcy.

Roczna stopa zwrotu
13,00%
Zysk całkowity
19,98%
Długość pożyczki
18 m-cy
Dane finansowe
Docelowa kwota 1700 000.00 PLN
Analiza zysków
Całkowity zysk 2139 865.75 PLN
1 - Kwota zadeklarowana przez pożyczkobiorcę
2 - Stała kwota rozdystrybuowana między inwestorów
Oprocentowanie wypłacane kwartalnie
 • 2022-11-30
 • 2023-02-28
 • 2023-05-31
 • 2023-08-31
 • 2023-11-30
 • 2024-02-29

Ocena scoringowa

Projekt crowdlendingowy marki RENTON® Rumia został oceniony na bardzo wysokim poziomie AA. 

Zaproponowane zabezpieczenia są adekwatne do rodzaju sposobu finansowania i uprawdopodobniają zwrot pożyczonej kwoty. Lokalizacja działek jest bardzo atrakcyjna i jest wysokie prawdopodobieństwo wynajęcia wszystkich mieszkań po wybudowaniu. Na lipiec 2022 roku działki zostały wycenione na 2.527.000 zł (bez wydanego pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego). Wartość działek po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, będzie wyższa – szacujemy, że wzrośnie do poziomu ok. 3,5 mln zł minimum, co oznaczać będzie obniżenie wskaźnika LTV (loan-to-value) do bardzo bezpiecznego poziomu 53%.

Sponsor projektu zabezpiecza spłatę pożyczki wpisem hipoteki na przedmiotowej nieruchomości gruntowej (wpis na I miejscu). Dodatkowymi zabezpieczeniami są weksel własny Pożyczkobiorcy oraz poddanie się przez Pożyczkobiorcę egzekucji w trybie art. 777 kpc.  Poręczenie spółki Rozsądni Bracia sp. z o. o. ma charakter pomostowy i zostanie uruchomione na okres ustanowienia zabezpieczeń właściwych. 

Uwzględniając położenie działek, funkcjonowanie Sponsora projektu w grupie kapitałowej PRM Group, jego doświadczenie rynkowe, sprawdzony model RENTONÓW, plany realizowania kolejnych inwestycji oraz zaproponowane zabezpieczenia pożyczka deweloperska na zakup nieruchomości w Rumi została oceniona na poziomie AA (bardzo wysoka ocena).

Raport z oceny scoringowej  projektu jest dostępny w panelu użytkownika.

Crowder.PRO stosuje autorski, unikatowy system scoringowy do badania jakości i atrakcyjności inwestycyjnej projektu inwestycyjnego. W ramach systemu badane są parametry związane z:

 • lokalizacją inwestycji, podażą nieruchomości konkurencyjnych i popytem na nieruchomości;
 • dostępnością dróg lokalnych i infrastruktury;
 • atrakcyjnością cenową inwestycji i proponowaną ceną sprzedaży nieruchomości;
 • kosztami budowy i kosztami projektowania;
 • wskaźnikami finansowymi i rentowności sponsora projektu i jego doświadczeniem;
 • oceną rentowności projektowanej inwestycji (przed kosztami finansowymi) i zdolnością do obsługi zadłużenia.

W systemie scoringowym przeprowadzane są dwa typy analizy: danych statystycznych oraz danych dynamicznych.

Analiza statyczna polega na analizie danych pobranych w określonym momencie. Dane dotyczą wykonawcy projektu i jego gwarancji, a w szczególności uwzględniane są wskaźniki związane z:

 • doświadczeniem dewelopera;
 • liczbą uruchomionych projektów;
 • uzyskiwaną rentowność projektów;
 • stopą zadłużenia / wartość netto;
 • wskaźnikami zarządzania aktywami, w tym zadłużenia;
 • wskaźnikiem czasu trwania projektu vs. opóźnienia w realizacji.

Analiza dynamiczna polega na analizie danych, które mogą mieć miejsce podczas całego życia projektu. Przyglądamy się m.in. wskaźnikom przed-wynajmu (dla projektów komercyjnych) czy przed-sprzedaży (dla projektów mieszkaniowych), planowaną rentownością (wskaźnik ROI czy wewnętrzną stopą zwrotu IRR), kosztom budowy. 

W efekcie każdy projekt analizowany przez zespół analityków Crowdera otrzymuje ocenę atrakcyjności od AAA – projekt najwyższej atrakcyjności /niskiego ryzyka, do C – projekt niskiej atrakcyjności inwestycyjnej /wysokiego ryzyka.

Rating
AA
Inwestycja sfinansowana
717 800.00 PLN (102,54%)
700 000.00 PLN
30 Inwestorów
Czas upłynął

13,00%

Roczna stopa zwrotu

19,98%

Zysk całkowity
Czas inwestycji: 18 miesięcy
, Wskaźnik LTV: 77%
Zakończona Zaloguj się aby zainwestować Nie masz konta? Zarejestruj się.
 • 10-08 2022

  Inwestycja zakończona

  Zakończono zbieranie funduszy

 • 18-07 2022

  Inwestycja rozpoczęta

  Rozpoczęto zbierać fundusze